Amos 7


Eerste visioen: Sprinkhanen


1 Aldus deed de Here HERE mij aanschouwen: Zie, Hij was bezig sprinkhanen te vormen, toen het nagras begon op te komen. En zie, het was het nagras na de afmaaiing voor de koning. 2 En toen zij op het punt stonden het kruid des lands volledig af te vreten, zeide ik: Here HERE, vergeef toch! Hoe zou Jakob staande kunnen blijven? Hij is immers klein! 3 Dit berouwde de HERE. Het zal niet geschieden, zeide de HERE.

Tweede visioen: Een verterend vuur


4 Aldus deed de Here HERE mij aanschouwen: Zie, de Here HERE riep een vuur op om te straffen. Dat verteerde de grote vloed en zou ook het bouwland verteren. 5 Doch ik zeide: Here HERE, houd toch op! Hoe zou Jakob staande kunnen blijven? Hij is immers klein! 6 Dit berouwde de HERE. Ook dit zal niet geschieden, zeide de Here HERE.

Derde visioen: Het paslood

7 Aldus deed Hij mij aanschouwen: Zie, de Here stond bij een loodrechte muur, met een paslood in zijn hand. 8 Toen zeide de HERE tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een paslood. Daarop zeide de Here: Zie, Ik ga het paslood aanleggen in het midden van IsraŽl, mijn volk; Ik zal het voortaan niet meer sparen. 9 Isaaks hoogten zullen verwoest en IsraŽls heiligdommen vernield worden, en tegen Jerobeams huis zal Ik optreden met het zwaard.

De verdrijving van Amos

10 Toen zond Amasja, de priester van Betel, aan Jerobeam, de koning van IsraŽl, deze boodschap: Amos smeedt een samenzwering tegen u te midden van het huis IsraŽls; het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. 11 Want zo heeft Amos gezegd: Door het zwaard zal Jerobeam sterven, en IsraŽl zal voorzeker in ballingschap wegtrekken uit zijn land. 12 Vervolgens zeide Amasja tot Amos: Ziener! ga heen, vlucht naar het land van Juda; eet daar brood, en profeteer daar. 13 Maar in Betel moogt gij voortaan niet meer profeteren, want dit is een koninklijk heiligdom en het is een rijkstempel. 14 Doch Amos gaf Amasja ten antwoord: Ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en kweker van moerbeivijgen. 15 Doch de HERE nam mij achter de schapen vandaan, en de HERE zeide tot mij: Ga heen, profeteer tegen mijn volk IsraŽl. 16 Nu dan, hoor het woord des HEREN. Gij zegt: Gij moogt tegen IsraŽl niet profeteren, noch tegen Isaaks huis uw woorden laten stromen. 17 Daarom, zo zegt de HERE: Uw vrouw zal in de stad overspel bedrijven, uw zonen en uw dochters zullen vallen door het zwaard, uw akker zal met het meetsnoer verdeeld worden, gij zelf zult op onreine bodem sterven, en IsraŽl zal voorzeker in ballingschap wegtrekken uit zijn land.

Amos:   1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Bijbel index