DaniŽl 1


DaniŽl komt aan het Babylonische hof


1 In het derde jaar der regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het; 2 en de Here gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van het gerei van het huis Gods, en hij bracht ze naar het land Sinear, in de tempel van zijn god; het gerei bracht hij in de schatkamer van zijn god. 3 Toen beval de koning Aspenaz, het hoofd zijner hovelingen, enige IsraŽlieten te laten komen, uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, 4 knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis des konings, en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal der ChaldeeŽn. 5 En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn, die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende drie jaren opvoeden, na verloop waarvan zij bij de koning dienst moesten doen. 6 Nu bevonden zich onder hen enige JudeeŽrs: DaniŽl, Chananja, MisaŽl en Azarja; 7 de overste der hovelingen gaf hun andere namen: DaniŽl noemde hij Beltesassar, Chananja Sadrak, MisaŽl Mesak en Azarja Abednego. 8 DaniŽl nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. 9 Toen schonk God aan DaniŽl gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen; 10 doch de overste der hovelingen zeide tot DaniŽl: Ik vrees, dat mijn heer, de koning, die uw spijs en drank vastgesteld heeft, uw uiterlijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat van de overige knapen van uw leeftijd, en dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zoudt beladen bij de koning. 11 Daarop zeide DaniŽl tot de kamerdienaar, die de overste der hovelingen aan DaniŽl, Chananja, MisaŽl en Azarja had toegevoegd: 12 Neem toch met uw dienaren gedurende tien dagen de proef: men geve ons groenten te eten en water te drinken; 13 laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijze eten, door u vergeleken worden, en doe dan met uw dienaren naar uw bevinding. 14 Hij gaf hun hierin gehoor en nam met hen gedurende tien dagen de proef, 15 en na verloop van tien dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijze gegeten hadden. 16 Voortaan nam de kamerdienaar hun spijze en de wijn die zij drinken moesten, weg en gaf hun groenten. 17 En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl DaniŽl inzicht had in allerlei gezichten en dromen. 18 Na verloop nu van de dagen die de koning had vastgesteld voor men hen ten hove zou doen verschijnen, bracht de overste der hovelingen hen in de tegenwoordigheid van Nebukadnessar. 19 De koning sprak met hen; en onder die allen werd niemand gevonden gelijk DaniŽl, Chananja, MisaŽl en Azarja, en dezen traden in dienst bij de koning. 20 In elke zaak, waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen tienmaal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk. 21 DaniŽl bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores.

DaniŽl:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Bijbel index