Jeremia


Opschrift (1,1-3)
De roeping van Jeremia (1,4-19)
De trouweloze echtgenote (2,1-3,5)
IsraŽl de afkerige en Juda de trouweloze (3,6-4,4)
Het onheil uit het Noorden (4,5-6,30)
De tempelprediking (7,1-15)
De dienst van de koningin des hemels (7,16-20)
Geen offers! (7,21-28)
Moorddal (7,29-8,3)
Zonde en gericht (8,4-9,26)
God en de afgoden (10,1-16)
Zwaar geslagen (10,17-25)
De verbondsbreuk (11,1-14)
De geblakerde olijfbomen (11,15-17)
Het leven van de profeet bedreigd (11,18-12,6)
Juda en de naburige volken (12,7-17)
De linnen gordel (13,1-11)
De gevulde wijnkruiken (13,12-14)
Laatste waarschuwingen (13,15-27)
Naar aanleiding van een grote droogte (14,1-15,21)
Ten ondergang gedoemd (16,1-17,18)
Sabbatsheiliging (17,19-27)
Bij de pottenbakker (18,1-20,6)
Jeremiaís zielestrijd (20,7-18)
Sedekiaís eerste gezantschap (21,1-10)
Over het koningshuis (21,11-22,9)
Over Sallum (22,10-12)
Over Jojakim (22,13-19)
Over Jojakin (22,20-30)
De rechtvaardige Spruit (23,1-8)
Over de profeten (23,9-32)
De last des HEREN (23,33-40)
De twee korven vijgen (24,1-10)
Nebukadressar (25,1-14)
De beker der gramschap (25,15-38)
De tempelprediking en haar gevolgen (26,1-24)
Onderwerping aan Babel (27,1-22)
De profeet Chananja (28,1-17)
Brief aan de ballingen in Babel (29,1-23)
Tegen Semaja (29,24-32)
IsraŽls herstel (30,1-31,40)
De koop van een akker (32,1-44)
Belofte van herstel (33,1-26)
Waarschuwingen aan Sedekia (34,1-7)
De vrijlating van de slaven (34,8-22)
De Rekabieten (35,1-19)
De boekrol (36,1-32)
Sedekiaís tweede gezantschap (37,1-10)
Jeremia gevangen gezet (37,11-16)
Eerste onderhoud met Sedekia (37,17-21)
Jeremia in een put geworpen (38,1-13)
Tweede onderhoud met Sedekia (38,14-28)
De inneming van Jeruzalem (39,1-14)
Belofte voor Ebed-Melek (39,15-18)
Jeremia bij Gedalja (40,1-6)
De moord op Gedalja (40,7-41,15)
De vlucht naar Egypte (41,16-43,7)
De verovering van Egypte voorspeld (43,8-13)
Hernieuwing van de dienst der hemelkoningin (44,1-30)
Aan Baruch (45,1-5)
Over de heidense volken (46,1-1)
Over Egypte (46,2-28)
Over de Filistijnen (47,1-7)
Over Moab (48,1-47)
Over de Ammonieten (49,1-6)
Over Edom (49,7-22)
Over Damascus (49,23-27)
Over de Arabieren (49,28-33)
Over Elam (49,34-39)
Over Babel (50,1-51,64)
Het lot van Jeruzalem (52,1-30)
De begenadiging van Jojakin (52,31-34)

Jeremia:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 

Bijbel index