De derde brief van Johannes


Schrijver en lezer


1 De oudste aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb.

Gajus

2 Geliefde, ik bid, dat het u in alles wl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wl gaat. 3 Want het heeft mij zeer verblijd, als er broeders kwamen en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in de waarheid wandelt. 4 Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. 5 Geliefde, gij handelt trouw in alles wat gij aan de broeders doet, en dat nog wel aan vreemdelingen, 6 die in tegenwoordigheid der gemeente getuigd hebben van uw liefde; indien gij hen voorthelpt, gelijk het Gode waardig is, zult gij wl doen; 7 want zij zijn uitgegaan ter wille van de Naam, zonder iets van de heidenen aan te nemen. 8 Wij behoren dus zulke mannen te ontvangen, opdat wij mogen samenwerken voor de waarheid.


Diotrefes en Demetrius

9 Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven; maar Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn, ontvangt ons niet. 10 Daarom zal ik, als ik kom, herinneren aan zijn werken, die hij doet, daar hij met boze woorden tegen ons zwetst; en hiermede nog niet voldaan, ontvangt hij zelf de broeders niet en weerhoudt ook hen, die het wel willen doen, en hij werpt hen uit de gemeente. 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, (maar) wie kwaad doet, heeft God niet gezien. 12 Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf; en ook wij geven een goed getuigenis en gij weet, dat ons getuigenis waar is.

Slot

13 Ik had veel aan u te schrijven, doch ik wil u niet schrijven met inkt en pen; 14 maar ik hoop u spoedig te zien; dan zullen wij van mond tot mond spreken. 15 Vrede zij u! De vrienden groeten u. Groet de vrienden bij name.

Joh3:   1

Bijbel index