Het evangelie naar Johannes


Het vleesgeworden Woord (1,1-18)
Het getuigenis van Johannes over zichzelf (1,19-28)
Johannes wijst op Jezus (1,29-34)
Jezusí eerste discipelen (1,35-52)
De bruiloft te Kana (2,1-11)
Kort verblijf te KafarnaŁm (2,12-12)
De tempelreiniging (2,13-25)
Het gesprek met Nikodemus (3,1-21)
Het getuigenis van Johannes over Jezus (3,22-36)
Het gesprek met de Samaritaanse vrouw (4,1-42)
De terugkeer naar Galilea (4,43-45)
De zoon van de hoveling (4,46-54)
Een genezing op sabbat (5,1-18)
Jezusí getuigenis van Zichzelf (5,19-47)
De spijziging van de vijfduizend (6,1-15)
Jezus gaande over het meer (6,16-21)
Het brood des levens (6,22-59)
De afval in Galilea (6,60-66)
De belijdenis van Petrus (6,67-71)
Het ongeloof van Jezusí broeders (7,1-9)
Verschillend oordeel (7,10-13)
Wat Jezus van Zichzelf getuigde (7,14-24)
Nieuw verschil van oordeel (7,25-36)
Het water des levens (7,37-44)
Jezus door Nikodemus verdedigd (7,45-52)
De overspelige vrouw (7,53-8,11)
Het licht der wereld (8,12-20)
Twistgesprek met de Joden (8,21-29)
Jezusí verdediging (8,30-59)
De blindgeborene (9,1-41)
De goede Herder (10,1-21)
Het feest der tempelvernieuwing (10,22-39)
In Perea (10,40-42)
De opwekking van Lazarus (11,1-44)
Het besluit om Jezus te doden (11,45-57)
De zalving te BetaniŽ (12,1-11)
De intocht in Jeruzalem (12,12-19)
Jezus verkondigt zijn dood (12,20-36)
Voor of tegen Jezus (12,37-43)
Jezusí zending (12,44-50)
De voetwassing (13,1-20)
Jezus waarschuwt Judas (13,21-30)
Afscheidswoorden (13,31-35)
Jezus waarschuwt Petrus (13,36-38)
Het huis des Vaders (14,1-14)
Jezus belooft de Trooster (14,15-31)
De ware wijnstok (15,1-8)
Het gebod der liefde (15,9-17)
De haat der wereld (15,18-27)
Volharden (16,1-4)
Het werk van de Trooster (16,5-15)
Voorbijgaande droefheid (16,16-33)
Het Hogepriesterlijk gebed (17,1-26)
De gevangenneming (18,1-11)
Jezus voor Annas Ė De verloochening door Petrus (18,12-27)
Jezus voor Pilatus (18,28-38)
Jezus of Barabbas (18,39-40)
Zie, de mens (19,1-15)
De kruisiging (19,16-27)
Het sterven van Jezus (19,28-37)
De begrafenis (19,38-42)
De opstanding en de eerste verschijning (20,1-18)
De verschijning aan de discipelen (20,19-23)
De verschijning aan Tomas (20,24-29)
Eerste slot (20,30-31)
De verschijning aan het meer van Tiberias (21,1-14)
Petrus opnieuw in dienst genomen (21,15-23)
Slot (21,24-25)

Johannes:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Bijbel index