Kronieken 2

Het tweede boek der Kronieken  


Salomo’s bede om wijsheid (1,1-13)
Salomo’s welvaart (1,14-17)
Voorbereidingen voor de tempelbouw (2,1-18)
Salomo’s tempelbouw (3,1-5,1)
Inwijding van de tempel (5,2-7,10)
De tweede verschijning des HEREN aan Salomo (7,11-22)
Salomo’s overige bouwwerken en regeling van de eredienst (8,1-16)
Salomo’s scheepvaart (8,17-18)
Het bezoek van de koningin van Seba (9,1-12)
Salomo’s inkomsten en rijkdom (9,13-28)
Dood van Salomo (9,29-31)
De scheuring van het rijk (10,1-11,4)
Rechabeams eerste regeringsjaren (11,5-17)
Rechabeams vrouwen en zonen (11,18-23)
Inval van Sisak en dood van Rechabeam (12,1-16)
Regering van Abia – Zijn overwinning op Jerobeam (13,1-14,1)
Asa’s overwinning op Zerach (14,2-15)
Asa’s optreden tegen afgoderij (15,1-19)
Asa’s verbond met Aram tegen Israël – Zijn dood (16,1-14)
Regering en macht van Josafat (17,1-19)
Verbond van Josafat met Achab (18,1-19,3)
Josafats regeling der rechtspraak (19,4-11)
Overwinning op de Moabieten en Ammonieten (20,1-30)
Einde van Josafats regering (20,31-21,1)
Jorams goddeloze regering (21,2-20)
Achazja, door Jehu gedood (22,1-9)
Atalja – Joas door Jojada op de troon gebracht (22,10-23,21)
De regering van Joas (24,1-27)
Amasja’s overwinning op Edom en zijn nederlaag tegen Israël (25,1-28)
Uzzia’s voorspoedige regering (26,1-15)
Uzzia’s melaatsheid en dood (26,16-23)
De regering van Jotam (27,1-9)
Achaz’ goddeloze regering (28,1-27)
Hizkia’s reiniging van de tempel (29,1-36)
Hizkia’s viering van het Paasfeest (30,1-31,1)
Hizkia’s regeling van de bijdragen voor de tempeldienst (31,2-21)
Sanheribs inval en aftocht (32,1-23)
Hizkia’s zelfverheffing – Zijn voorspoed – Zijn dood (32,24-33)
De regering van Manasse (33,1-20)
De regering van Amon (33,21-25)
De hervorming van Josia (34,1-33)
Josia’s viering van het Pascha (35,1-19)
Josia’s dood (35,20-27)
Joachaz, Jojakim, Jojakin (36,1-10)
Sedekia – Jeruzalem verwoest – Wegvoering in ballingschap (36,11-21)
Kores geeft verlof tot de terugkeer (36,22-23)

Kronieken 2:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Bijbel index