Het evangelie naar Lucas


Inleiding (1,1-4)
De aankondiging van Johannes’ geboorte (1,5-25)
De aankondiging van Jezus’ geboorte (1,26-38)
Maria en Elisabet – De lofzang van Maria (1,39-56)
De geboorte van Johannes – De lofzang van Zacharias (1,57-80)
De geboorte van Jezus (2,1-7)
De herders (2,8-20)
De besnijdenis (2,21-21)
Simeon en Hanna (2,22-39)
De twaalfjarige Jezus in de tempel (2,40-52)
Johannes de Doper (3,1-20)
De doop van Jezus (3,21-22)
Geslachtsregister (3,23-38)
De verzoeking in de woestijn (4,1-13)
In de synagoge te Nazaret (4,14-30)
Genezingen (4,31-41)
De taak van Jezus (4,42-44)
De wonderbare visvangst (5,1-11)
De genezing van een melaatse (5,12-16)
De genezing van een verlamde (5,17-26)
De roeping van Levi (5,27-32)
Het vasten (5,33-39)
Aren plukken op de sabbat (6,1-5)
Een genezing op de sabbat (6,6-11)
De twaalf apostelen (6,12-19)
Zaligsprekingen en bedreigingen (6,20-26)
De wet der liefde (6,27-38)
Balk en splinter (6,39-42)
Boom en vrucht (6,43-45)
Tweeërlei fundament (6,46-49)
De hoofdman van Kafarnaüm (7,1-10)
De opwekking van de jongeling te Nain (7,11-17)
Jezus en Johannes de Doper (7,18-35)
Jezus door de zondares gezalfd (7,36-50)
De vrouwen die Jezus dienden (8,1-3)
De gelijkenis van de zaaier (8,4-15)
Het ware horen (8,16-18)
Jezus en zijn verwanten (8,19-21)
De storm op het meer (8,22-25)
De genezing van een bezetene (8,26-39)
Het dochtertje van Jairus (8,40-56)
De uitzending van de apostelen (9,1-6)
Herodes en Jezus (9,7-9)
De spijziging van de vijfduizend (9,10-17)
De belijdenis van Petrus – De eerste aankondiging van het lijden (9,18-27)
De verheerlijking op de berg (9,28-36)
De genezing van een bezeten knaap (9,37-42)
De tweede aankondiging van het lijden (9,43-45)
De strijd om de voorrang (9,46-50)
Jezus en de Samaritanen (9,51-56)
Het volgen van Jezus (9,57-62)
De uitzending van de zeventig (10,1-20)
Jezus’ dankzegging en zaligspreking (10,21-24)
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (10,25-37)
Maria en Marta (10,38-42)
Het bidden (11,1-13)
Jezus en de boze geesten (11,14-28)
De vraag om een teken (11,29-32)
De lamp van het lichaam (11,33-36)
Wee over de Farizeeën en wetgeleerden (11,37-54)
Rede tot de discipelen (12,1-12)
De rijke dwaas (12,13-21)
Bezorgdheid (12,22-34)
Waakzaamheid (12,35-48)
Tekenen der tijden (12,49-59)
Schuld en lijden (13,1-5)
De onvruchtbare vijgeboom (13,6-9)
Een genezing op sabbat (13,10-17)
Gelijkenissen van het Koninkrijk (13,18-21)
Wie behouden worden (13,22-30)
Jezus moet sterven te Jeruzalem (13,31-35)
De genezing van een waterzuchtige op sabbat (14,1-6)
De hoogste en laagste plaats (14,7-11)
Wie men moet nodigen (14,12-14)
De gelijkenis van de verontschuldigingen (14,15-24)
Alles verlaten om Jezus’ wil (14,25-35)
De gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning (15,1-10)
De gelijkenis van de verloren zoon (15,11-32)
De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (16,1-9)
Trouw in het beheer – Vermaningen (16,10-18)
De rijke man en de arme Lazarus (16,19-31)
Verschillende vermaningen (17,1-6)
Heer en knecht (17,7-10)
De tien melaatsen (17,11-19)
De dag van de Zoon des mensen (17,20-37)
De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (18,1-8)
De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (18,9-14)
Jezus zegent de kinderen (18,15-17)
De rijke jongeling (18,18-27)
Het loon voor het volgen van Jezus (18,28-30)
De derde aankondiging van het lijden (18,31-34)
De genezing van Bartimeüs (18,35-43)
Zacheüs (19,1-10)
De gelijkenis van de ponden (19,11-27)
De intocht in Jeruzalem (19,28-44)
De tempelreiniging (19,45-48)
De vraag naar Jezus’ bevoegdheid (20,1-8)
De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters (20,9-19)
Het recht des keizers (20,20-26)
De vraag naar de opstanding (20,27-40)
Davids Zoon en Heer (20,41-44)
Waarschuwing tegen de schriftgeleerden (20,45-47)
Het penningske der weduwe (21,1-4)
Rede over de laatste dingen (21,5-38)
Het verraad van Judas (22,1-6)
De voorbereiding van de paasmaaltijd (22,7-13)
De instelling van het Avondmaal – Het verraad voorzegd (22,14-23)
Gesprekken bij het Avondmaal (22,24-38)
Getsemane (22,39-46)
De gevangenneming (22,47-53)
Jezus door Petrus verloochend (22,54-62)
Voor de Raad (22,63-71)
Voor Pilatus (23,1-7)
Voor Herodes (23,8-12)
Weder voor Pilatus (23,13-25)
Jezus naar het kruis geleid (23,26-32)
De kruisiging (23,33-43)
Het sterven van Jezus (23,44-49)
De begrafenis (23,50-55)
De opstanding (23,56-24,12)
De Emmaüsgangers (24,13-35)
Verschijningen van Jezus (24,36-53)

Lucas :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   24

Bijbel index