Het evangelie naar Matteüs


Geslachtsregister (1,1-17)
De geboorte van Jezus (1,18-25)
De wijzen uit het Oosten (2,1-12)
De vlucht naar Egypte – De kindermoord (2,13-18)
De terugkeer (2,19-23)
Johannes de Doper (3,1-12)
De doop van Jezus (3,13-17)
De verzoeking in de woestijn (4,1-11)
Het eerste optreden te Kafarnaüm (4,12-17)
De roeping van de eerste discipelen (4,18-22)
De eerste genezingen (4,23-25)
De zaligsprekingen (5,1-12)
De discipelen en de wereld (5,13-16)
Jezus en de wet (5,17-48)
Het geven van aalmoezen (6,1-4)
Het bidden (6,5-15)
Het vasten (6,16-18)
De ware schat (6,19-24)
Bezorgdheid (6,25-34)
Niet oordelen (7,1-6)
Gebedsverhoring (7,7-12)
Ingaan in het Koninkrijk der hemelen (7,13-23)
Tweeërlei fundament (7,24-27)
Indruk op de scharen (7,28-29)
De genezing van een melaatse (8,1-4)
De hoofdman te Kafarnaüm (8,5-13)
Genezingen (8,14-17)
Het volgen van Jezus (8,18-22)
De storm op het meer (8,23-27)
De genezing van twee bezetenen (8,28-34)
De genezing van een verlamde (9,1-8)
De roeping van Matteüs (9,9-13)
Het vasten (9,14-17)
Het dochtertje van Jairus (9,18-26)
Genezingen (9,27-34)
De aard van Jezus’ werk (9,35-38)
De roeping en uitzending der apostelen (10,1-11,1)
Jezus en Johannes de Doper (11,2-15)
Strafrede tegen de tijdgenoten (11,16-24)
Jezus’ dankzegging en nodiging (11,25-30)
Aren plukken op sabbat (12,1-8)
Een genezing op sabbat (12,9-14)
De profetie vervuld (12,15-21)
Jezus en Beëlzebul (12,22-37)
De vraag om een teken (12,38-45)
Jezus en zijn verwanten (12,46-50)
De gelijkenis van de zaaier (13,1-9)
Het doel der gelijkenissen (13,10-17)
De uitlegging van de gelijkenis van de zaaier (13,18-23)
Andere gelijkenissen (13,24-35)
Onderwijs der discipelen (13,36-43)
Nogmaals gelijkenissen (13,44-52)
Jezus en zijn vaderstad (13,53-58)
De dood van Johannes de Doper (14,1-12)
De eerste wonderbare spijziging (14,13-21)
Jezus gaande over het meer (14,22-33)
Genezing in Gennesaret (14,34-36)
Een twistgesprek met de Farizeeën (15,1-9)
Rein en onrein (15,10-20)
De Kananese vrouw (15,21-28)
Tweede wonderbare spijziging (15,29-39)
De vraag om een teken (16,1-4)
De zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën (16,5-12)
De belijdenis van Petrus (16,13-20)
De eerste aankondiging van het lijden – Bestraffing van Petrus (16,21-28)
De verheerlijking op de berg (17,1-13)
De genezing van een maanzieke (17,14-21)
De tweede aankondiging van het lijden (17,22-23)
Jezus en het hoofdgeld (17,24-27)
De grootste in het Koninkrijk der hemelen – Verleiding (18,1-11)
Het verloren schaap (18,12-14)
Zonde van een broeder – Binden en ontbinden (18,15-20)
Vergiffenis (18,21-35)
De echtscheiding (19,1-12)
Jezus zegent de kinderen (19,13-15)
De rijke jongeling (19,16-26)
Het loon voor het volgen van Jezus (19,27-30)
De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (20,1-16)
De derde aankondiging van het lijden (20,17-19)
Niet heersen, maar dienen (20,20-28)
De genezing van twee blinden (20,29-34)
De intocht in Jeruzalem (21,1-11)
Jezus in de tempel (21,12-17)
De vervloeking van de vijgeboom (21,18-22)
De vraag naar Jezus’ bevoegdheid (21,23-27)
De gelijkenis van de twee zonen (21,28-32)
De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters (21,33-46)
Het koninklijke bruiloftsmaal (22,1-14)
Het recht des keizers (22,15-22)
De vraag naar de opstanding (22,23-33)
Het grote gebod (22,34-40)
Davids Zoon en Heer (22,41-46)
Rede tegen de schriftgeleerden en Farizeeën (23,1-39)
Rede over de laatste dingen (24,1-51)
De wijze en de dwaze maagden (25,1-13)
De gelijkenis van de talenten (25,14-30)
Het oordeel van de Zoon des mensen (25,31-46)
De vierde aankondiging van het lijden – Besluit om Jezus te doden (26,1-5)
De zalving en het verraad (26,6-16)
De voorbereiding van de paasmaaltijd – Het verraad voorzegd (26,17-25)
De instelling van het Avondmaal (26,26-29)
De verloochening voorzegd (26,30-35)
Getsemane (26,36-46)
De gevangenneming (26,47-56)
Voor de Raad (26,57-68)
Jezus door Petrus verloochend (26,69-75)
Naar Pilatus – Judas’ dood (27,1-10)
De veroordeling (27,11-26)
De bespotting (27,27-32)
De kruisiging (27,33-44)
Het sterven van Jezus (27,45-56)
De begrafenis (27,57-61)
De wacht bij het graf (27,62-66)
De opstanding (28,1-10)
De leugen van de Joodse Raad (28,11-15)
Het zendingbevel (28,16-20)

Matteus:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

Bijbel index