Micha 1


Opschrift


1 Het woord des HEREN, dat tot Micha, de Morastiet, kwam in de dagen van Jotam, Achaz, Jechizkia, koningen van Juda, hetwelk hij geschouwd heeft over Samaria en Jeruzalem.

Aankondiging van het oordeel over Samaria en Jeruzalem


2 Hoort, gij volkeren altemaal; merk op, gij aarde en haar volheid, opdat de Here HERE getuige zij tegen u, de Here uit zijn heilige tempel. 3 Want zie, de HERE gaat uit van zijn woning, en Hij daalt neder en treedt op de hoogten der aarde. 4 De bergen versmelten onder Hem en de dalen splijten, als was voor het vuur, als water dat afgutst van een helling. 5 Om Jakobs overtreding is dit alles en om de zonden van het huis IsraŽls. Wat is Jakobs overtreding? Is het niet Samaria? En wat (de zonde van) Judaís hoogten? Is het niet Jeruzalem? 6 Daarom zal Ik Samaria maken tot een puinhoop op het veld, tot een oord om wijngaarden te planten; Ik zal zijn stenen in het dal nederstorten en zijn fundamenten blootleggen. 7 Al zijn gesneden beelden zullen stukgeslagen worden, en al zijn wijgeschenken met vuur verbrand worden, en al zijn afgodsbeelden zal Ik te gruizel slaan, want van hoerenloon heeft het ze bijeengebracht en zij zullen weder tot hoerenloon worden.

Klaaglied van de profeet

8 Hierover wil ik weeklagen en jammeren, wil ik barrevoets gaan en naakt, zal ik jammerklachten uitstoten als de jakhalzen en rouwkreten als de struisvogels, 9 omdat zijn wonden ongeneeslijk zijn, omdat het tot Juda is doorgedrongen, en reikt tot de poort van mijn volk, tot Jeruzalem. 10 Verkondigt het niet te Gat, weent er zelfs niet! Wentel u binnen Afra in het stof. 11 Trek voorbij, bevolking van Safir, in smadelijke naaktheid. De bevolking van Sašnan waagt zich niet naar buiten. Het geweeklaag van Bet-HaŽsel belet u daar te blijven, 12 want de bevolking van Marot beeft van angst om het goede; want onheil is van de HERE nedergedaald tot de poort van Jeruzalem. 13 Span de rossen voor de wagen, bevolking van Lakis. Het begin der zonde is zij voor Sions dochter; immers in u zijn IsraŽls overtredingen gevonden. 14 Geef daarom een afscheidsgeschenk aan Moreset-Gat. De huizen van Akzib worden de koningen IsraŽls tot een leugenbeek. 15 Nogmaals zal Ik een veroveraar over u brengen, bevolking van Maresa; tot Adullam zal de heerlijkheid van IsraŽl komen. 16 Maak u kaal en scheer u om uw troetelkinderen; maak u een kale plek, zo groot als van een gier, omdat zij van u weggaan in ballingschap.

Micha:   1  2  3  4  5  6  7

Bijbel index