De Psalmen


HET EERSTE BOEK: PSALM 1-41 (1,1-41,14)
De twee wegen (1,1-6)
De messiaanse koning (2,1-12)
Morgenlied (3,1-9)
Avondlied (4,1-9)
Morgengebed (5,1-13)
Gebed in doodsgevaar (6,1-11)
Beroep op Gods rechtvaardigheid (7,1-18)
De mens, de kroon der schepping Gods (8,1-10)
God, de beschermer der vromen (9,1-21)
Vervolg van Psalm 9 (10,1-18)
Bij de HERE is een schuilplaats (11,1-7)
Gebed om hulp (12,1-9)
Gebedsvertrouwen (13,1-6)
De overmoed der dwazen (14,1-7)
Wie mag bij God verkeren? (15,1-5)
Het zalig lot der vromen (16,1-11)
Gebed van een onschuldig vervolgde (17,1-15)
Danklied des konings (18,1-51)
Gods majesteit in de schepping en in de wet (19,1-15)
Bede om overwinning voor de koning (20,1-10)
Danklied na de overwinning (21,1-14)
Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? (22,1-32)
De HERE is mijn herder (23,1-6)
Intocht met de Koning der ere (24,1-10)
Bede om vergiffenis en verlossing (25,1-22)
Betuiging van onschuld (26,1-12)
Veilig in Gods hoede (27,1-14)
God, de beschermer der vromen (28,1-9)
Gods majesteit in het onweer (29,1-11)
Danklied na uitredding (30,1-13)
Gebed in nood (31,1-25)
De zegen der schuldbelijdenis (32,1-11)
Lofpsalm ter ere van IsraŽls God (33,1-22)
De HERE beschermt de zijnen (34,1-23)
Gebed om hulp tegen vijanden (35,1-28)
De goddeloosheid der zondaren en de goedertierenheid Gods (36,1-13)
Het geluk der goddelozen is onbestendig (37,1-40)
Gebed in zware ziekte (38,1-23)
Bede om berusting (39,1-14)
Geloofsvertrouwen in nood (40,1-18)
Gebed om genezing (41,1-14)

HET TWEEDE BOEK: PSALM 42-72 (42,1-72,20)
Heimwee naar God (42,1-12)
Vervolg van Psalm 42 (43,1-5)
Gebed van het verdrukte volk (44,1-27)
Een lied voor de bruiloft van de koning (45,1-18)
Een vaste burcht is onze God (46,1-12)
God, de Koning der ganse aarde (47,1-10)
Danklied voor Sions redding (48,1-15)
De rijke dwaas (49,1-21)
De ware godsvrucht (50,1-23)
Boetpsalm (51,1-21)
Wee de lasteraar! (52,1-11)
De overmoed der dwazen (53,1-7)
Gebed om hulp tegen vijanden (54,1-9)
Tegen de trouweloze vriend (55,1-24)
Vertrouwen op God in de nood (56,1-14)
Bij God rustig in gevaren (57,1-12)
Handhaaf het recht, o God! (58,1-12)
Door vijanden benauwd (59,1-18)
Gebed om overwinning (60,1-14)
Gebed van een balling voor de koning (61,1-9)
Stilheid en vertrouwen (62,1-13)
Mijn ziel dorst naar God (63,1-12)
Gods strafgericht over lasteraars (64,1-11)
Danklied voor Gods rijke zegen (65,1-14)
Danklied voor IsraŽls redding (66,1-20)
Danklied voor de oogst (67,1-8)
Gods zegetocht (68,1-36)
Bede in doodsgevaar (69,1-37)
Bede om spoedige hulp (70,1-6)
HERE, verlaat mij niet in de ouderdom (71,1-24)
Gebed voor de koning (72,1-20)

HET DERDE BOEK: PSALM 73-89 (73,1-89,53)
Het raadsel van de voorspoed der goddelozen (73,1-28)
Klaaglied over de verwoeste tempel (74,1-23)
De beker van des HEREN toorn (75,1-11)
God, de Redder en de Rechter (76,1-13)
Troost door herdenken (77,1-21)
De les der geschiedenis (78,1-72)
Bede om wraak over Jeruzalems verwoesting (79,1-13)
Gebed om verlossing voor IsraŽl (80,1-20)
Luister, IsraŽl, naar uw God (81,1-17)
God in de vergadering der goden (82,1-8)
Gebed om hulp tegen vijanden (83,1-19)
Pelgrimslied (84,1-13)
Bede om IsraŽls herstel (85,1-14)
Gebed om hulp (86,1-17)
Sion, de stad der volken (87,1-7)
Gebed in dodelijke ziekte (88,1-19)
Waar blijft des HEREN trouw aan David? (89,1-53)

HET VIERDE BOEK: PSALM 90-106 (90,1-106,48)
De eeuwige toevlucht voor de vergankelijke mens (90,1-17)
Godsvertrouwen in gevaren (91,1-16)
Gods rechtvaardig gericht (92,1-16)
De HERE is geweldig in den hoge (93,1-5)
De zegepraal van het recht (94,1-23)
Eert de HERE en gehoorzaamt Hem (95,1-11)
De heilstijd voor de volken (96,1-13)
De HERE, de rechtvaardige Rechter (97,1-12)
De heilstijd voor IsraŽl (98,1-9)
De HERE, de heilige Koning van IsraŽl (99,1-9)
Looft God in zijn tempel (100,1-5)
De rechtvaardige heerser (101,1-8)
Gebed voor Sion (102,1-29)
Looft de HERE om zijn genade (103,1-22)
Des HEREN heerlijkheid in de schepping (104,1-35)
Lofpsalm op Gods heilsdaden (105,1-45)
Gods heilsdaden en IsraŽls ondank (106,1-48)

HET VIJFDE BOEK: PSALM 107-150 (107,1-150,6)
God redt uit alle nood (107,1-43)
Dankzegging en gebed (108,1-14)
Gebed van een vervolgde (109,1-31)
De priesterkoning des HEREN (110,1-7)
De weldaden des HEREN (111,1-10)
De zegen voor de rechtvaardige (112,1-10)
De HERE verheft de nederige (113,1-9)
De wonderbare uittocht uit Egypte (114,1-8)
De ware God alleen de eer (115,1-18)
Gered uit doodsgevaar (116,1-19)
Looft de HERE, alle volken (117,1-2)
Feestzang na verlossing (118,1-29)
De heerlijkheid der wet (119,1-176)
Door lastertaal vervolgd (120,1-7)
Wie God bewaart, is wťl bewaard (121,1-8)
Vrede over Jeruzalem (122,1-9)
Bede om ontferming (123,1-4)
Geprezen zij IsraŽls Redder (124,1-8)
Vertrouwen op God bij vreemde overheersing (125,1-5)
Herinnering en verwachting (126,1-6)
Aan ís HEREN zegen is ít al gelegen (127,1-5)
Zegen zij dezen huize (128,1-6)
Verdrukking en bevrijding (129,1-8)
Een lied uit de diepte (130,1-8)
Ootmoedige overgave (131,1-3)
Sion door de HERE verkoren (132,1-18)
Broederlijke gemeenschap (133,1-3)
Zegenbede (134,1-3)
Gode alleen de eer (135,1-21)
Gods genadebewijzen in natuur en geschiedenis (136,1-26)
Aan Babels stromen (137,1-9)
De HERE is zo getrouw als sterk (138,1-8)
Gods alwetendheid der vromen troost (139,1-24)
Gebed om bescherming tegen de bozen (140,1-14)
Leid mij niet in verzoeking! (141,1-10)
Gebed van een gevangene (142,1-8)
Bede om redding en lering (143,1-12)
Gebed om welvaart (144,1-15)
Loflied op des HEREN grootheid en goedheid (145,1-21)
God, de enige Helper (146,1-10)
Des HEREN almacht en genade (147,1-20)
Hemel en aarde, looft de HERE (148,1-14)
IsraŽls triomflied (149,1-9)
Halleluja (150,1-6)

Psalmen:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Bijbel index