Richteren 12


Jefta en EfraÔm


1 De EfraÔmieten werden opgeroepen en trokken naar Safon. En zij zeiden tot Jefta: Waarom zijt gij opgetrokken om tegen de Ammonieten te strijden, zonder ons te hebben opgeroepen om met u te gaan? Daarom zullen wij uw huis boven uw hoofd in brand steken! 2 Maar Jefta zeide tot hen: Ik en mijn volk hadden een hevige twist met de Ammonieten; toen riep ik u, maar gij hebt mij niet uit hun macht gered. 3 Toen ik zag, dat gij niet ter redding kwaamt, heb ik mijn leven op het spel gezet en ben ik tegen de Ammonieten opgetrokken, en de HERE heeft hen in mijn macht gegeven. Waarom zijt gij dan heden tegen mij opgetrokken om mij te bestrijden? 4 Jefta riep hierop alle mannen van Gilead op en streed tegen EfraÔm. En de mannen van Gilead versloegen de EfraÔmieten. Dezen immers hadden gezegd: Gij zijt weggelopen EfraÔmieten Ė Gilead ligt midden tussen EfraÔm en Manasse Ė. 5 Gilead bezette de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan naar EfraÔm. Wanneer nu een der vluchtelingen van EfraÔm zeide: Laat mij oversteken, dan zeiden de mannen van Gilead tot hem: Zijt gij een EfraÔmiet? En antwoordde hij: Neen, 6 dan zeiden zij tot hem: Zeg eens sjibboleth. Zeide hij dan: sibboleth, en kon hij het dus niet op de juiste wijze uitspreken, dan grepen zij hem en sloegen hem dood bij de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan. In die tijd vielen er van EfraÔm tweeŽnveertigduizend man. 7 Jefta richtte IsraŽl zes jaar. En de Gileadiet Jefta stierf, en werd begraven in een stad in Gilead.

Ibsan

8 Na hem richtte Ibsan uit Betlehem IsraŽl. 9 Hij had dertig zonen. Dertig dochters huwelijkte hij uit en dertig dochters haalde hij van elders voor zijn zonen. 10 Hij richtte IsraŽl zeven jaar. En Ibsan stierf en werd te Betlehem begraven.

Elon

11 Na hem richtte de Zebuloniet Elon IsraŽl. Hij richtte IsraŽl tien jaar. 12 En de Zebuloniet Elon stierf en werd begraven te Ajjalon, in het land Zebulon.

Abdon

13 Na hem richtte de Piratoniet Abdon, de zoon van Hillel, IsraŽl. 14 Hij had veertig zonen en dertig kleinzonen, die op zeventig ezelhengsten reden. Hij richtte IsraŽl acht jaar. 15 En de Piratoniet Abdon, de zoon van Hillel, stierf, en werd begraven te Piraton, in het land EfraÔm, in het gebergte der Amalekieten.  

Richteren :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Bijbel index