SamuŽl 2
 

David wordt koning over Juda

1 Hierna vroeg David de HERE: Zal ik optrekken naar een van de steden van Juda? De HERE antwoordde hem: Trek op. David zeide: Waarheen zal ik optrekken? En Hij antwoordde: naar Hebron. 2 Toen trok David daarheen met zijn twee vrouwen: Achinoam, de JizreŽlitische, en AbigaÔl, de vrouw van de Karmeliet Nabal. 3 Ook liet David zijn mannen die bij hem waren, meetrekken, ieder met zijn gezin, en zij vestigden zich in de steden van Hebron. 4 En de mannen van Juda kwamen en zalfden David daar tot koning over het huis van Juda. Toen men David meedeelde, dat de mannen van Jabes in Gilead Saul hadden begraven, 5 zond hij boden naar de mannen van Jabes in Gilead en liet hun zeggen: Weest gezegend door de HERE, omdat gij aan uw heer, aan Saul, deze liefdedienst bewezen en hem begraven hebt. 6 En nu, de HERE bewijze u liefde en trouw. Ook ik zal u gelijke weldaad bewijzen, omdat gij dit gedaan hebt. 7 Nu dan, laten uw handen sterk zijn en weest dappere mannen, al is uw heer Saul dood; en mij heeft het huis van Juda tot koning over zich gezalfd.

Strijd tussen David en Isboset


8 Abner, de zoon van Ner, de legeroverste van Saul, had Isboset, de zoon van Saul, genomen, naar MachanaÔm overgebracht 9 en koning gemaakt over Gilead, over de Asurieten, over JizreŽl, over EfraÔm en over Benjamin, ja, over geheel IsraŽl. 10 Isboset, de zoon van Saul, was veertig jaar oud, toen hij koning werd over IsraŽl, en hij regeerde twee jaar. Slechts het huis van Juda volgde David. 11 De gehele tijd, dat David te Hebron koning was over het huis van Juda, was zeven jaar en zes maanden. 12 Abner dan, de zoon van Ner, trok met de manschappen van Isboset, de zoon van Saul, uit MachanaÔm naar Gibeon. 13 Ook Joab, de zoon van Seruja, en de manschappen van David, trokken uit. Zij ontmoetten elkander bij de vijver van Gibeon en bleven ieder aan een kant van de vijver. 14 Toen zeide Abner tot Joab: Laten de jonge mannen aantreden en in onze tegenwoordigheid een kampspel houden. Joab antwoordde: Dat is goed. 15 Toen traden zij aan en werden geteld: twaalf voor Benjamin, voor Isboset, de zoon van Saul, en twaalf uit de manschappen van David. 16 En zij grepen elkander bij het hoofd, en terwijl de een zijn zwaard in de zijde van de ander stiet, stortten zij samen neer; daarom noemt men die plaats Chelkat-Hassurim; zij ligt bij Gibeon. 17 Die dag werd de strijd buitengewoon hevig, en Abner en de mannen van IsraŽl werden verslagen door de manschappen van David. 18 Nu waren aldaar drie zonen van Seruja: Joab, Abisai en AsaŽl; AsaŽl was snelvoetig als een gazel in het veld. 19 En hij achtervolgde Abner en week van achter Abner niet af, door naar rechts of naar links te gaan. 20 Toen wendde Abner zich om en vroeg: Zijt gij het, AsaŽl? Hij antwoordde: Ja. 21 Daarop zeide Abner tot hem: Wijk af naar rechts of naar links, grijp een van de jonge mannen en neem zijn uitrusting. Maar AsaŽl wilde niet achter hem vandaan gaan. 22 Abner zeide opnieuw tot AsaŽl: Ga toch achter mij vandaan. Waarom zou ik u ter aarde slaan? Hoe zou ik dan uw broeder Joab onder de ogen kunnen komen? 23 Maar hij weigerde weg te gaan. Toen stak Abner hem met het achtereind van de speer in het onderlijf, zodat de speer er aan de achterkant weer uitkwam; en hij viel daar en bleef op de plaats dood. En allen die bij de plaats kwamen, waar AsaŽl gevallen en gestorven was, bleven stilstaan. 24 Maar Joab en Abisai achtervolgden Abner. Toen de zon ondergegaan was en zij gekomen waren bij de heuvel Amma, die ten oosten van Giach ligt, in de richting van de woestijn van Gibeon, 25 verzamelden de Benjaminieten zich achter Abner, sloten zich tot ťťn groep aaneen en hielden halt op de top van een heuvel. 26 En Abner riep Joab toe: Moet het zwaard dan maar steeds blijven verslinden? Weet gij niet, dat het einde bitter zal zijn? Hoelang zal het duren, eer gij het volk beveelt terug te keren van de achtervolging hunner broeders? 27 Joab antwoordde: Zo waar God leeft, hadt gij maar eerder gesproken, dan zou het krijgsvolk reeds deze morgen zich hebben teruggetrokken en de achtervolging van zijn broeders gestaakt hebben. 28 Toen blies Joab op de hoorn en al het volk hield halt; het achtervolgde IsraŽl niet langer en zette de strijd niet voort. 29 Abner en zijn mannen trokken die gehele nacht door de Vlakte, staken de Jordaan over, liepen een groot deel van de dag door en kwamen te MachanaÔm. 30 Maar Joab keerde terug van de achtervolging van Abner en riep het gehele volk bijeen. Van Davids manschappen werden vermist negentien man, en ook AsaŽl; 31 maar de manschappen van David hadden een slachting aangericht onder Benjamin, zodat er van de mannen van Abner driehonderd en zestig gesneuveld waren. 32 Zij namen AsaŽl op en begroeven hem in het graf van zijn vader te Betlehem. Daarop trokken Joab en zijn mannen de gehele nacht voort; en het begon licht te worden, toen zij in Hebron aankwamen.

SamuŽl 2:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Bijbel index