SamuŽl 5
 

David wordt koning over geheel IsraŽl

1 Toen kwamen alle stammen van IsraŽl bij David te Hebron en zeiden: Zie, wij zijn uw eigen vlees en bloed. 2 Reeds vroeger, toen Saul nog koning over ons was, waart gij het, die IsraŽl deed uittrekken en weer terugbracht. En de HERE sprak tot u: Gij zult mijn volk IsraŽl weiden en vorst over IsraŽl zijn. 3 Dus kwamen alle oudsten van IsraŽl bij de koning te Hebron, en koning David sloot met hen voor het aangezicht des HEREN te Hebron een verbond; daarop zalfden zij David tot koning over IsraŽl. 4 Dertig jaar was David oud, toen hij koning werd; veertig jaar heeft hij geregeerd. 5 In Hebron heeft hij zeven jaar en zes maanden geregeerd over Juda, en in Jeruzalem drieŽndertig jaar over geheel IsraŽl en Juda.

David verovert Jeruzalem en vestigt zich daar


6 De koning trok met zijn mannen naar Jeruzalem op, tegen de Jebusieten, die in die landstreek woonden. Dezen zeiden tot David: Gij komt hier niet binnen; blinden en lammen zullen u terugdrijven! Zij bedoelden: David komt hier nooit binnen. 7 Maar David veroverde de burcht Sion, dat is de stad Davids. 8 David had toen gezegd: Wie de Jebusieten wil verslaan, moet door de watergang binnendringen; van lammen en blinden heeft David een hartgrondige afkeer. Daarom zegt men: Blinden en lammen mogen niet binnenkomen. 9 En David ging in de burcht wonen en noemde die: Stad Davids. Hij bouwde versterkingen rondom, van de Millo af binnenwaarts. 10 En David nam steeds toe in grootheid, en de HERE, de God der heerscharen, was met hem. 11 Chiram, de koning van Tyrus, zond gezanten naar David, en cederhout, timmerlieden en steenhouwers; zij bouwden voor hem een paleis. 12 Toen bemerkte David, dat de HERE hem als koning over IsraŽl bevestigd had en zijn koningschap in hoog aanzien had gebracht ter wille van zijn volk IsraŽl. 13 David nam ook nog bijvrouwen en vrouwen uit Jeruzalem, nadat hij van Hebron gekomen was, en er werden David nog meer zonen en dochters geboren. 14 Dit zijn de namen van hen die hem in Jeruzalem geboren werden: Sammua, Sobab, Natan, Salomo, 15 Jibchar, Elisua, Nefeg, Jafia, 16 Elisama, Eljada en Elifelet.

David verslaat de Filistijnen

17 Toen de Filistijnen hoorden, dat men David tot koning over IsraŽl gezalfd had, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. Maar David hoorde het, en begaf zich naar de vesting. 18 Toen de Filistijnen gekomen waren en zich in de vlakte RefaÔm verspreid hadden, 19 vroeg David de HERE: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult Gij hen in mijn macht geven? En de HERE antwoordde David: Trek op, want Ik zal de Filistijnen zeker in uw macht geven. 20 Toen kwam David te Bašl-Perasim, waar hij hen versloeg. En hij zeide: De HERE is voor mij uit door mijn vijanden heengebroken, zoals water doorbreekt. Daarom noemde men die plaats Bašl-Perasim. 21 Zij lieten daar zelfs hun afgodsbeelden achter, en David en zijn mannen namen ze mee. 22 Toen de Filistijnen wederom opgetrokken waren en zich in de vlakte RefaÔm verspreid hadden, 23 raadpleegde David de HERE, en Hij zeide: Trek niet op; maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat gij hen kunt aanvallen van de kant der balsemstruiken. 24 En zodra gij een geluid van schreden hoort in de toppen van de balsemstruiken, haast u dan, want dan is de HERE voor u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te verslaan. 25 David nu deed aldus, gelijk de HERE hem geboden had, hij versloeg de Filistijnen, van Geba af tot bij Gezer.  

SamuŽl 2:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Bijbel index