Zacharia 3


Het vierde gezicht: Jozua gerechtvaardigd


1 Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande vr de Engel des HEREN, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 2 De HERE echter zeide tot de satan: De HERE bestraffe u, satan, ja de HERE, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? 3 Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond. 4 Toen nam deze het woord en zeide tot hen die vr Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan. 5 Ik nu zeide: Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een staatsiegewaad aan, terwijl de Engel des HEREN erbij stond. 6 Hierop vermaande de Engel des HEREN Jozua: 7 Zo zegt de HERE der heerscharen: Indien gij in mijn wegen wandelt en de door Mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken, en Ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan. 8 Hoor toch, gij hogepriester Jozua, gij en uw gezellen die vr u zitten zij zijn immers mannen die ten wonderteken dienen voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht, de Spruit, doen komen; 9 voorwaar zie, van de steen die Ik vr Jozua neerleg op die ene steen zijn zeven ogen zal Ik zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de HERE der heerscharen, en Ik zal op n dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. 10 Te dien dage, luidt het woord van de HERE der heerscharen, zult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgeboom.

Zacharia:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Bijbel index